Konkurs z okazji Dnia Ziemi 22.04.2021

Konkurs organizowany jest na naszej stronie na Facebooku, jak można w nim uczestniczyć?

Aby wziąć w nim udział wystarczy opisać swoje sposoby na życie w stylu ‘eko’. Sprzątacie okolice podczas spacerów, powtórnie wykorzystujecie odpady a może uprawiacie swój ogródek warzywny? 
 Jesteśmy ciekawi Waszych zdrowych i pro środowiskowych nawyków! Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy drzewkami owocowymi przeznaczonymi do uprawy nawet na balkonie!

Na komentarze czekamy do 22.04.2021 do godziny 00:00, laureatów ogłosimy w poniedziałek 26.04.2021

Regulamin konkursu 

Regulamin Konkursu organizowanego przez FUNDACJĘ „IMMO” pod tytułem „Dzień ziemii” § 1Postanowienia ogólne1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Immo z siedzibą przy 
Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493855 NIP: 554-292-33-30, REGON: 341531644
 („Organizator”).2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.fundacjaimmo.org oraz w siedzibie Organizatora.§ 2Zgłoszenie do konkursu1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu przez Uczestnika.2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.3. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać w komentarzu pod postem na facebooku swoje sposoby na życie w stylu 'eko'. § 3Dane osobowe 1. Uczestnicy poprzez napisanie komentarza wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie.
 
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator, który ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD) na potrzeby zgłaszania wniosków i naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, adres email biuro@fundacjaimmo.org. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatora na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.§ 4Wyłonienie laureatów1. Spośród napisanych komentarzy zostanie wybrany jeden najlepszy przez komisję konkursową, składającą się z przedstawiciela fundacji oraz dwóch specjalistów ds. marketingu. Komisja ocenia kreatywność uczestników.
 
2. Publikacja wyniku nastąpi w poniedziałek 26.04.2021 na stronie Fundacji na facebooku.
 
3. Warunkiem otrzymania nagród jest, podczas kontaktu określonego w pkt. 3 § 2, podanie adresu na który pocztą lub kurierem zostanie przesłany voucher uprawniający do zrealizowania nagrody. § 5Nagrody1. Nagrodą w konkursie jest sadzonka drzewa owocowego.2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 500 zł, więc zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), nie podlegają one opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.§ 6Postanowienia końcowe1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie2. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 21 dni od terminu zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje wniesione w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.